Oryx Fresco

Previous
Image list
Next athens-mus-aegean006
Oryx Fresco

Bronze age fresco from Akrotiri, Thera. C. 1550-1500 BCE.