Sounion Kouros Detail

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic011
Sounion Kouros Detail