Kouros

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic016
Kouros

Kouros Statue