Kore Pharsikleia

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic023
Kore Pharsikleia

Kore Phrasikleia. Circa 550 - 540 BCE