Kore Phrasikleia Detail

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic025
Kore Phrasikleia Detail

Detail of hair and back of Kore Phrasikleia