Kouros

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic028
Kouros

The Kouros found in the same pit as Kore Phrasikleia. 540 - 530 BCE