Kouros Detail

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic029
Kouros Detail

Kouros 540 - 530 BCE