Korrhesia Kouros

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic031
Korrhesia Kouros

Kouros from Korrhesia, Kea. Circa 530 BCE