Aristodikos Kouros, Another View

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic038
Aristodikos Kouros, Another View

National Archaeological Museum, Athens, Greece.