Sounion Kouros

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic007
Sounion Kouros

Kouros of monumental size (3.05 m tall), found in the temple of Poseidon at Sounion. Circa 600 BCE. Athens National Museum.