Ptoon Kouros

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic036
Ptoon Kouros

Kouros found at the temple of Apollo at Ptoon in Boeotia. 520 BCE.