Thera Kouros

Previous
Image list
Next athens-mus-archaic012
Thera Kouros

Kouros statue found in Thera. 590 - 570 BCE. 1.24 m tall.